PIROT DOMAĆIN SVELANE AKADEMIJE I NAUČNOG SKUPA POVODOM 125 GODINA OD ROĐENJA DRAGOLJUBA JOVANOVIĆA

Nau~nim skupom i sve~anom akademijom Ni{ki ogranak Srpske akademi­je nau­ka i umet­nos­ti, Grad Pirot, Pravni fakul­tet u Ni{u i Ugov­or­na okru‘na privred­na komo­ra Pirot obele‚‘ili su 125 god­i­na od ro|enja nau~nika i politi~ara Dragolju­ba Jovanovi}a.