OBUKE ZA PROFESORE KOJI REALIZUJU BILIGVALNU NASTAVU

Pro­fe­sor Filo­zof­skog fakul­te­ta u Ni{u dr Ivan Jovanovi} poseti}e u sub­o­tu Gim­naz­i­ju Pirot. On }e odr‘ati ~etiri blo­ka obuke sa pro­fe­sori­ma koji real­izu­ju dvojezi~nu nas­tavu na srp­skom i fran­cuskom jeziku u ovoj {koli. Obuke su od 9 do 12 sati.