NEMA NOVOREGISTROVANIH SLUČAJEVA COVID‑A 19 U OKRUGU

Nema novoreg­istrovanih slu~ajeva koron­avirusa u Pirot­skom okrugu, obave{tavaju iz Zavo­da za javno zdravl­je. I svi rezul­tati uzo­ra­ka poslatih ju~e na anal­izu su neg­a­tivni. U ku}noj izlo­laciji je pet oso­ba, navo­di se u saop{tenju Zavo­da. Danas je uzorko­vano i posla­to na anal­izu 8 bri­se­va. S obzirom na epidemiolo{ku situaci­ju u Srbi­ji i sused­nim zeml­ja­ma i dal­je pos­to­ji rizik pojave obolelih, zato iz Zavo­da apelu­ju na gra|ane da je va‘no po{tovanje i sprovo|enje svih pre­ven­tivnih mera.

U Srbi­ji 92 nova slučaja zaraze koron­aviru­som, jed­na oso­ba pre­minu­la

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja u Srbi­ji je od posled­i­ca koron­avirusa pre­minu­la jed­na oso­ba, a potvr}ena su 92 nova slu~aja zaraze. Testi­ra­no je 9.507 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma su 33 paci­jen­ta, dok je 393 ukup­no hospitalizovano.