KONCERT PIJANISTE IVANA NOVAKOVIĆA 28. SEPTEMBRA

Kon­cert pijaniste Ivana Novakovi}a bi}e odr‘an 28. sep­tem­bra u sali Doma kul­ture. Po~inje u 19:30. Kon­cert }e biti odr‘an uz sve mere pre­ven­ci­je {iren­ja virusa korona. Nas­tupom Novakovi}a se nas­tavl­ja kon­cert­na sezona Doma kul­ture Pirot.