ZZJZ: NEMA NOVOOBOLELIH, NEGATIVNI REZULTATI SVIH OSAM UZORAKA

Nema novoreg­istrovanih obolelih od virusa korona u Pirot­skom okrugu, saop{tenoo je iz pirot­skog Zavo­da za javno zdravl­je. Neg­a­tivni su rezul­tati osam uzo­ra­ka koji su ju~e poslati na anal­izu. U ku}noj izlo­laciji je pet oso­ba. Iz Zavo­da doda­ju da se i dal­je reg­istru­ju pojedina~ni slu~ajevi. Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu nesig­ur­na, ali sta­bil­na. Apelu­ju da je najva‘nije po{tovanje i sprovo|enje svih pre­ven­tivnih mera za rad {kola i pred{kolskih ustano­va kako bi epidemiolo{ka situaci­ja bila pod kontrolom. 

Još 58 novozaraženih u Srbi­ji, jed­na oso­ba preminula

U Srbi­ji je reg­istrovano jo{ 58 slu~ajeva zaraze koranaviru­som, a pre­minu­la je jed­na oso­ba od posled­i­ca infekcije,objavilo je Min­istarst­vo zdravl­ja. U posled­n­ja 24 sata testi­ra­no je 7.976 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 35 paci­je­na­ta. Ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 398 osoba.