SWISS PRO PODRŽAVA JAČANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU

Objavl­jen je javni poziv pro­gra­ma Swiss PRO pod sloganom ”Da ravno­pravnost postane stvarnost”. Cilj je insti­tu­cional­no ja~anje lokalnih meh­a­niza­ma za rod­nu ravno­pravnost. Sva­ka odabrana lokalna samoupra­va bi}e podr‘ana sa do 3.300 evra po pro­jek­tu. Bi}e podr‘ano do 30 grado­va i op{tina od 96 koliko ima pra­vo u~e{}a sa ukup­no 100.000 evra. Pro­gram ohrabru­je me|uop{tinsku i me|uinstitucionalnu sarad­nju. Infor­ma­tivni raz­gov­ori o pro­gra­mu su 17. 22. i 24. sep­tem­bra na inter­ne­tu. Poziv je otvoren do 12. okto­bra. Real­izu­je se kroz pro­gram koji podr‘ava Vla­da [vaj­carske u sarad­nji sa Vladom Srbi­je, a sprovo­di Kance­lar­i­ja Ujed­in­jenih naci­ja za pro­jek­tne usluge u part­ner­stvu sa Stal­nom kon­fer­en­ci­jom grado­va i op{tina.