SVEČANA AKADEMIJA I NAUČNI SKUP POSVEĆENI DRAGOLJUBU JOVANOVIĆU SUTRA U PIROTU

Ni{ki ogranak Srpske akademi­je nau­ka i umet­nos­ti, Grad Pirot, Pravni fakul­tet u Ni{u i Ugov­or­na okru‘na privred­na komo­ra Pirot sutra orga­nizu­ju nau~ni skup i sve~anu akademi­ju povodom 125 god­i­na od ro|enja nau~nika i politi~ara Dragolju­ba Jovanovi}a. Bi}e pred­stavl­jen zbornik rado­va i radovi posve}eni liku i delu Dragolju­ba Jovanovi}a. Sve~ana akademi­ja po~inje u 11 sati. Uvod­na pre­da­van­ja plani­rana su od 12 do 13 sati, dok u 13:30 po~inje nau~ni skup.