PREDRAG M. VIDANOVIĆ, NOVI V.D. DIREKTORA ARHIVA U PIROTU

Na ju~era{njoj sed­ni­ci Gradske skup{tine, Pre­drag M. Vidanovi}, imen­o­van je za vr{ioca du‘nosti direk­to­ra Istori­jskog arhi­va u Piro­tu. Za na{u tele­viz­iju gov­ori o planovi­ma i aktivnos­ti­ma ove ustanove kulture.