GIMNAZIJALAC-TIGAR U DRUGOJ ŽENSKOJ LIGI SRBIJE

U Beogradu je ju~e odr‘ana sed­ni­ca KSS na kojoj je done­ta kona~na odlu­ka o sas­tavu ‘enskih liga i kalen­daru takmi~enja za nared­nu sezonu. @KK Gim­naz­i­jalac }e se takmi~iti u jedin­stvenoj Dru­goj ‘enskoj ligi Srbi­je u konkuren­ci­ji 12 ekipa. Prven­st­vo po~inje 3. okto­bra a na{e ko{arka{ice u prvom kolu gos­tu­ju u Smed­erevskoj Palan­ci gde se sas­ta­je sa ekipom Sis­tem 2000. Pre­ma re~ima sport­skog direk­to­ra klu­ba Zorana Markovi}a, Upravni odbor kom­pani­je Tigar a.d. doneo je odluku o daljoj sarad­nji pa }e se na{ klub u nared­noj sezoni zvani~no zvati @KK Gimnazijalac-Tigar.