SVILAROV: PRESEK AKTIVNOSTI DOBAR ZA OVU GODINU

Pre­sek plani­ranih aktivnos­ti za ovu god­inu je dobar, s obzirom da je plan podel­jen za peri­od pre i tokom vanrednog stan­ja i po uki­dan­ju vanrednog stanja,ka‘e za TV Pirot Slavi{a Svi­larov, direk­tor JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta. Za put­nu infra­struk­tu­ru ove godine izd­vo­jeno je 2 mil­iona evra.