SRĐAN VIDANOVIĆ PSSS: DOBAR PRINOS KUKURUZA

Oko 12 000 hek­tara je pod kuku­ru­zom u Pirot­skom okrugu. Pri­nos je dobar pre sve­ga zbog pravilnog ras­pore­da padavina.