ODRŽANA PRVA SEDNICA NOVOG SAZIVA LOKALNE SKUPŠTINE

Danas je odr‘ana prva sed­ni­ca Gradske skup{tine u novom sazivu. Izme|u osta­log odbor­ni­ci su usvo­jili izve{taj Odluku o izvr{enju bud‘eta gra­da za pro{lu god­inu, kao i izve{taj o izvr{enju bud‘eta za prvih {est mese­ci ove godine.