NOVI ZAKON O PRAVIMA BORACA STUPA NA SNAGU

Odsek za bora~ko-invalidsku za{titu Gradske uprave obave{tava za javnost da }e 1. jan­u­ara idu}e godine stupi­ti na snagu zakon o prav­i­ma bora­ca, vojnih inval­i­da, civil­nih inval­i­da rata i ~lano­va nji­hovih porod­i­ca. Ovim zakonom defin­isan je pos­tu­pak za utvr|ivanje sta­tusa bora­ca. Borac je dr‘avljanin Srbi­je koji je bio pri­pad­nik oru‘anih sna­ga Srbi­je, pri­pad­nik Vojske Kral­jevine Jugoslav­i­je, pri­pad­nik par­ti­zan­skih odre­da ili Ravno­gorskog pokre­ta. Borac je i pri­pad­nik odu‘anih sna­ga SFRJ koji je obavl­jao vojne du‘nosti od 17. avgus­ta 1990. do 27. apri­la 1992. godine a za pri­pad­nike oru‘anih sna­ga SFRJ sta­cioni­ranih na ter­i­tori­ji Bosne i Herce­govine do 19. maja 1992. godine. Borac je i pri­opad­nik oru‘aniog sna­ga SRJ, dr‘avne zajed­nice SCG i Repub­like Srbi­je koji je obavl­jao vojne du‘nosti posle 27. apri­la 1992. godine, kao i pri­pad­nik oru‘anih sna­ga SRJ ko je obavl­jao vojne du‘nosti od 24. mar­ta do 26. juna 1999. godine. Svi koji ispun­java­ju uslove mogu da pod­ne­su zahtev za priz­na­van­je sta­tusa bora­ca. Obrazac se uzi­ma na {alteru infor­ma­ci­ja na glavnom ulazu u zgradu Gradske uprave. Pop­un­jeni obrazac zahte­va sa potreb­nom doku­mentaci­jom preda­je se na {alteru pis­ar­nice u Uslu‘nom cen­tru Gradske uprave.