NEMA NOVIH SLUČAJEVA ZARAZE KORONAVIRUSOM U OKRUGU

Nema novoreg­istrovanih slu~ajeva zaraze koron­aviru­som u Pirot­skom okrugu. Svi uzor­ci poslati ju~e na anal­izu su neg­a­tivni. U ku}noj izlola~iji je 6 oso­ba. U saop{tenju ZZJZ navo­di se da se i dal­je reg­istru­ju pojedina~ni slu~ajevi i da pos­to­ji rizik pojave novoobolelih, te da je u nared­nom peri­o­du va‘no po{tovanje i sporovo|enje mera pre­ven­ci­je. Danas je na anal­izu u Insti­tut za javno zdravl­je Ni{ posla­to 8 bri­se­va. Od po~etka epi­demi­je na podru~ju okru­ga ukop­no su uzorko­vana 3602 brisa.

Pre­minu­la jed­na oso­ba, 84 novozaraženih u Srbiji 

Pre­ma najnovi­jim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja reg­istrovana su jo{ 84 nova slu~aja zaraze koron­aviru­som u Srbi­ji, a od posled­i­ca zaraze pre­minu­la je jed­na oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 35 paci­je­na­ta, a hos­pi­tal­i­zo­vano je ukup­no 407. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­ra­no je 8.285 oso­ba koji ispun­java­ju kri­ter­i­jume defini­ci­je slu~aja, od po~etka epi­demi­je testi­ra­no je ukup­no vi{e od mil­ion ljudi.