EVROREGION NIŠAVA NA FORUMU ASOCIJACIJE POGRANIČNIH REGIONA

Online forum Aso­ci­jaci­je pograni~nih regiona, odr‘an je pro{le sed­mice. Tema foru­ma bila je Iza­zovi prekograni~ne sarad­nje u vreme COVID‑a 19. Evrore­gion Ni{ava u~estvovao je na ovom Forumu.