SUTRA PRVA SEDNICA NOVOG SAZIVA SKUPŠTINE GRADA

Na prvoj sed­ni­ci novog sazi­va lokalne skup{tine odbor­ni­ci Skup{tine gra­da raspravlja}e danas o Planu detaljne reg­u­lacije “Punkt za odr‘avanje dr‘avnih pute­va prvog i dru­gog reda u zoni petl­je Pirot — istok, na dr‘avnom putu, odnos­no autop­utu E‑80”. Va‘na ta~ka dnevnog reda je i odlu­ka o usva­jan­ju Kon­ce­sionog akta za pover­a­van­je obavl­jan­ja delat­nos­ti grad­sko — pri­grad­skog pre­voza put­ni­ka na ter­i­tori­ji gra­da. Odbor­ni­ci }e raspravl­jati i o izva{tajima o radu PU “^ika Jova Zmaj” za 2019/2020. god­inu i plan rada ustanove za ovu i nared­nu god­inu, kao i o izve{ajima o radu sa finan­si­jskim izve{tajima javnih preduze}a za 2019. god­inu. Pored osta­log, bi}e raz­ma­tran i konkurs za sufi­nan­sir­an­je rado­va na odr‘avanju fasa­da zgra­da za ovu god­inu. Sed­ni­ca Gradske skup{tine po~inje u 10 sati u sali Doma kul­ture, a direk­tan prenos mo‘ete prati­ti na TV Pirot.