POKLONI ZA ZAPOSLENE U TIGRU A.D. ČIJA DECA POLAZE U PRVI RAZRED

Direk­tor kom­pani­je Tigar a.d, Vladimir Ilić} uru~io je pok­lone zaposlen­i­ma ~ija deca ove godine polaze u prvi razred. Za trideset dvoje mal­išana obezbe|eni su ranče­vi i {kol­s­ki pri­bor. ”^ast mi je da simboli~no na svet­s­ki dan pis­menos­ti uru~im pok­lone i na{im prvaci­ma ~esti­tam polazak u {kolu. Iako posled­njih god­i­na nis­mo u prili­ci da dodelju­je­mo {kolske stipendi­je, veru­je­mo da roditelji­ma sva­ka podrš­ka zna~i i da će se ovaj gest Tigra kao dru{tveno odgov­orne kom­pani­je nas­tavi­ti i u nared­nim god­i­na­ma”, izjavio je direk­tor Ili}ć.