OBELEŽEN DAN OSLOBOĐENJA PIROTA

Grad­s­ki odbor SUBNOR‑a u sarad­nji sa Grad­skom upravom Pirot, obele‘io je Dan oslobo|enja Piro­ta od fa{isti~ke oku­paci­je u Dru­gom svet­skom ratu. Ove godine obele‘ava se 76 god­i­na oslobo|enja Pirota.