EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U PIROTU PONOVO NESIGURNA

Svi uzor­ci poslati ju~e na anal­izu u Insti­tut za javno zdravl­je Ni{ neg­a­tivni su na COVID. Danas je uzorko­vano jo{ 6 bri­se­va. U ku}noj izlola~iji je 6 oso­ba. Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu ocen­ju­je se kao nesig­ur­na, ali sta­bil­na, navo­di se u saop{tenju ZZJZ. I dal­je se reg­istru­ju pojedina~ni slu~ajevi. Iz Zavo­da navode da pos­to­ji rizik za pojavu obolelih iz drugih mes­ta u Srbi­ji i po povratku gra|ana iz inos­transt­va. Poru~uju da je u nared­nom peri­o­du najva‘nije po{tovanje i sporovo|enje mera u vrti}ima i {kola­ma kako bi epidemiolo{ka situaci­ja bila pod kontrolom.

U Srbi­ji 53 nova slučaja , dvo­je pre­minulih od COVID‑a

U posled­n­ja 24 sata reg­istrovana su 53 nova slu~aja zaraze koron­aviru­som, a dve osobe su pre­minule. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja u Srbi­ji na koron­avirus testi­rane su 8.342 osobe. Na res­pi­ra­tori­ma je 38 paci­je­na­ta, a ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 437 osoba.