DAN ŠKOLE “8.SEPTEMBAR”

U skladu sa aktuel­nom epidemiolo{kom situaci­jom O[ “8.septembar” danas je prigod­nim pro­gramom obele‘io svoj dan , 59 god­i­na pos­to­jan­ja i rada.