ZZJZ: REZULTATI 11 UZORAKA NEGATIVNI, POZITIVAN 1 IZ BABUŠNICE UZORKOVAN U DZ VLASOTINCE

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nesig­ur­na, ali sta­bil­na.

Neg­a­tivni su rezul­tati svih 11 bri­se­va iz okru­ga koji su na anal­izu poslati iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot.

Poz­i­ti­van je bris jedne obolele osobe iz Babu{nice koji je uzorko­van u Domu zdravl­ja Vla­sot­ince, navo­di se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot.

Danas je na analizu posla­to 17 bri­se­va.

U okrugu je u izo­laciji 6 oso­ba.

I dal­je se reg­istru­ju se pojedina~ni slu~ajevi.

Iz Zavo­da navode da pos­to­ji rizik za pojavu obolelih iz drugih mes­ta u Srbi­ji i po povratku gra|ana iz inos­transt­va.

Poru~uju da je u nared­nom peri­o­du najva‘nije po{tovanje i sporovo|enje mera u vrti}ima i {kola­ma kako bi epidemiolo{ka situaci­ja bila pod kon­trolom.

U Srbi­ji jo{ 36 zara‘enih viru­som korona

U posled­n­ja 24 sata virus korona potvr|en je kod 36 od 6.198 testi­ranih gra|ana.

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­la je jed­na oso­ba.

Na res­pi­ra­tori­ma su 33 paci­jen­ta.

Trenut­no je u Srbi­ji hos­pi­tal­i­zo­vano 487 gra|ana.