USPEH ĐAKA OŠ 8.SEPTEMBAR NA TAKMIČENJU IZ MATEMATIKE

Na Republi~kom takmi~enju iz matem­atike |aci {kole 8. sep­tem­bar ost­var­ili su zapa‘ene rezultate. 

Tre}e mesto osvo­ji­la je u~enica 6. razre­da Mil­i­ca Pe{i}. Mati­ja Ran~i} i Petra Kosti} su dobili pohvale. 

U~estvovale su i Jan­ja Spaseni} i Mil­i­ca Krsti}, kao i u~enik 7. razre­da \or|e D‘oni}.

Nji­hovi men­tori su Goran Antoni­je­vi} i Mar­i­ja Mili} Zaji}.