PIROĆANKE 4. NA TAKMIČENJU “SRBIJA U RITMU EVROPE”, EKIPA DIMITROVGRADA 2.

Na ovogodi{njoj man­i­festaci­ji Srbi­ja u rit­mu Evrope pobe­di­la je ekipa ^a~ka.

Vice{ampionsko mesto osvo­ji­la je ekipa iz Dimitrovgrada. 

Pred­stavnice Piro­ta Natal­i­ja Tos­ki}, Lana Sokolovi} i Jelisave­ta Stan~i} osvo­jile su ~etvr­to mesto. Isti broj poe­na, 35, ima i tre}eplasirana ekipa Apati­na. O plas­manu dve ekipe odlu~ile su nijanse, Apatin je bio bol­je plasir­an glaso­vi­ma pub­like, Pirot je dobio vi{e glaso­va stru~nog ‘iri­ja.

Final­ni rezul­tati dobi­jeni su zbra­jan­jem sms i glaso­va stru~nog ‘iri­ja.

U finalu su emi­to­vani spo­tovi, umesto prenosa u‘živo iz Vran­ja, zbog epi­demi­je virusa korona. 

Pirot­s­ka ekipa sni­mala je spot u cen­tru gra­da i u Mom~ilovom gradu. 

Pirot je ove godine pred­stavl­jao Jer­meni­ju. Nasa ekipa takmi~ila se sa pes­mom Kele Kele, koju je pred­stavni­ca ove zeml­je izvela na Evroviz­iji 2008. godine.

Ovo je prvo u~e{}e Piro­ta na ovom takmi~enju koje je najve}e ovog tipa u Evropi. U Srbi­ji se orga­nizu­je deset godina.