PANAJOTOVIĆ O RADU U OVOM MANDATU

U nared­nom ~etvorogodi{njem man­datu Vido­jko Pana­jo­tovi} obavlja}e funkci­ju pomo}nika gradona~elnika. Za TV Pirot ka‘e da }e se kao i prethod­nih god­i­na zala­gati za {to kvalitet­ni­ji ‘ivot gra|ana.