OPŠTINA BABUŠNICA OBELEŽILA DAN OPŠTINE

Dan Op{tine Babu{nica, 6. sep­tem­bar datum oslobo|enja Babu{nice od fa{izma u Dru­gom svet­skom ratu, ove godine obele‘en je u skladu sa aktuel­nom epidemiolo{kom situaci­jom. Po pola­gan­ju venaca i cve}a na spomen obele‘ja pal­im borci­ma u Dru­gom svet­skom ratu odr‘ana je i sve~ana sed­ni­ca.