ODRŽANA PRVA SEDNICA NOVOG GRADSKOG VEĆA

Prva sed­ni­ca novog Grad­skog ve}a odr‘ana je danas. Ve}nici su dali saglas­nost na pred­log reg­u­lacije punk­ta za odr‘avanje puta u zoni petl­je Pirot-istok, na pred­log odluke o reg­ulisan­ju javnog pre­voza, odnos­no usva­jan­ju kon­ce­sionog akta. Raz­ma­trani su i izve{taji o radu sa finan­si­jskim izve{tajima javnih preduze}a za pro{lu god­inu i Izve{taji o radu PU “^ika Jova Zmaj” za 2019/2020. god­inu i plan rada ustanove za ovu i nared­nu godinu.