DODELJENA REŠENJA O OBLASTIMA ZADUŽENJA NOVIM ČLANOVIMA VEĆA

Na po~etku sed­nice novog sazi­va Grad­skog ve}a, gradona~elnik Piro­ta, Vladan Vasi}, zah­valio je dosada{njim ~lanovi­ma ve}a i po‘eleo uspe{an rad novim. 

Dodel­je­na su re{enja novim ~lanovi­ma sa defin­isan­im oblas­ti­ma za koje }e biti zadu‘eni.

Alek­san­dar ]iri} osta­je i dal­je {ef kabi­ne­ta gradona~elnika, a radi}e i u oblas­ti­ma inves­ti­ci­ja i infrastrukture. 

Bojanu Ran|elovi}u dodel­jen je sek­tor van­privrede: zdravstve­na za{tita, tur­izam, kul­tura, zanat­st­vo ugos­titeljst­vo i verske zajednice. 

Bratislav Ra{i} bi}e anga‘ovan u oblasti vanred­nih situaci­ja i poljoprivrede. 

Za poljoprivre­du }e biti zadu‘ena i Mim­ica Kosti} \or|evi}.

Dejan Ran|elovi} radi}e u oblasti grad­skog i pri­grad­skog saobra}aja i koordinisa}e delom rad mes­nih zajed­ni­ca, dok }e za polov­inu mes­nih zajed­ni­ca na ter­i­tori­ji gra­da i ubudu}e biti zadru‘en Sreten Savov. 

Savov }e i dal­je vodi­ti resor vanred­nih situaci­ja, a prati}e i oblast za{tite ‘ivotne sredine. 

Ivana Sta­men­ovi} vodi}e oblast soci­jalne poli­tike, sporta i fizi~ke kulture. 

Lal­ki ]iri} pov­er­e­na je oblast rod­no odgov­ornog bud‘etiranja i raspodele sred­sta­va u ovoj oblasti, sarad­n­ja sa osetljivim gru­pa­ma i human­i­tarim radom, a tre­ba­lo bi da joj bude dodel­je­na i oblast omladinske politike. 

Slo­bo­dan Petro­vi} obavlja}e poslove u o~uvanju tradi­ci­je bora­ca, demografi­je i pop­u­la­cione politike.