ČIŠĆENJE STARE PLANINE U SKLOPU AKCIJE KOMPANIJE LIDL

Akci­ja ~i{}enja srp­skih plan­i­na, koju real­izu­je Lidl sa Gorskom slu‘bom spasa­van­ja Srbi­je i EkoStar Pak kom­pani­jom, nas­tavl­je­na je na Staroj plani­ni.

Min­ule sub­ote priku­pljeno je 35 d‘akova otpa­da na najve}oj plani­ni isto~ne Srbi­je, koja posta­je sve privla~nija des­ti­naci­ja doma}im tur­is­ti­ma, saop{teno je iz Kom­pani­je Lidl.

Saku­pl­jan je otpad i plasti~na ambala‘a na povr{ini od 30 hek­tara oko Plan­i­narskog doma, ski staze, puta do vidikov­ca Kozji kamen, Slav­in­jskog grla, Tupavice i pri­obal­ja Zavo­jskog jez­era.

Sav saku­pljeni otpad posle ovih akci­ja preuze}e Ekostar Pak, koji je speci­jal­i­zo­van za odla­gan­je otpa­da. Posle ~i{}enja dva nacional­na par­ka prirode Srbi­je: Kopaoni­ka i Stare pla­nine, saku­pljeno je ukup­no 60 d‘akova otpa­da iz prirode, navo­di se u saop{tenju.