ZZJZ: OD 8 TESTIRANIH UZORAKA 1 POZITIVAN IZ PIROTA

Virus korona potvr|en je kod jo{ 1 osobe iz Piro­ta — to su rezul­tati anal­ize 8 uzo­ra­ka, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Danas je na anal­izu posla­to 11 bri­se­va iz okru­ga. U izo­laciji je 5 oso­ba. Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nesig­ur­na, ali sta­bil­na, navode iz Zavo­da. Reg­istru­ju se pojedina~ni slu~ajevi. I dal­je pos­to­ji rizik za pojavu obolelih iz drugih mes­ta u Srbi­ji i po povratku gra|ana iz inos­transt­va. Iz Zavo­da poru~uju da je u nared­nom peri­o­du najva‘nije po{tovanje svih pre­ven­tivnih mera za rad {kola i pred{kolskih ustano­va kako bi epidemiolo{ka situaci­ja bila pod kontrolom. 

U Srbi­ji jo{ 96 zara‘enih viru­som korona

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je Kovid19 potvr|en kod 96 gra|ana od testi­ranih 10.833. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minle su 3 osobe. Na res­pi­ra­tori­ma je 39 paci­je­na­ta. Trenut­no su hos­pi­tal­i­zo­vane 522 osobe.