VLADAN VASIĆ OSVOJIO TREĆU NAGRADU NA SRPSKOJ INFORMATIČKOJ OLIMPIJADI

Vladan Vasi}, mat­u­rant Gim­naz­i­je, sada ve} bru­co{ Elektrotehni~kog fakul­te­ta u Beogradu, osvo­jio je tre}u nagradu na Srp­skoj informati~koj olimpi­ja­di. Takmi~enje je odr‘ano na Ra~unarskom fakul­te­tu u Beogradu. U~e{}e na ovom takmi~enju obezbe­dio je odli~nim rezul­tatom na republi~kom takmi~enju iz infor­matike. Nje­gov men­tor je pro­fe­sor Boban To{i}.

Vasi} je na republi~kom takmi~enju iz matem­atike osvo­jio prvo mesto pre dese­tak dana i u~estvovao i na Srp­skoj matemati~koj olimpi­ja­di. Nje­gov men­tor je pro­fe­sor­ka Alek­san­dra Vlajkovi}. 

Ovi rezul­tati Vasi}a su kruna niza nje­gov­ih uspe­ha, koje je tokom {kolo­van­ja u Gim­naz­i­ji i osnovnoj {koli, ost­vario iz matem­atike, infor­matike i prirod­nih nau­ka, navode iz Gim­naz­i­je.