STRAHINJA JOVANOVIĆ OSVOJIO DRUGU NAGRADU NA DRŽAVNOM TAKMIČENJU IZ MATEMATIKE

U~enik osmog razre­da O[ Vuk karad‘i} osvo­jio je drugu nagradu na dr‘avnom takmi~enju iz matem­atike. Nje­gov men­tor je nas­tavni­ca Dan­ka Anti}. U~estvovala je i u~enica sed­mog razre­da Miona Brankovi}. Njen men­tor je nas­tavnik Mio­drag Krsti}. Uspeh pirot­skih u~enika je zna~ajan i zbog toga {to su se takmi~ili sa u~enicima Matemati~kih gim­naz­i­ja.