RECIKLIRAJMO ZA PIROT: U PRVOJ FAZI OBNOVLJENO 70-AK ŽIČANIH KONTEJNERA

U prvoj fazi akci­je ”Recik­li­ra­j­mo za Pirot” obnovl­jeno je 70-ak od ukup­no 200 ‘i~anih kon­te­jn­era za plasti~nu ambala‘u u Piro­tu. Sle­di dri­ga faza ove akcije.