PRI KRAJU RENOVIRANJE PRIHVATNOG CENTRA ZA MIGRANTE NA 4. KILOMETRU

Ve} dva i po mese­ca tra­je ren­ovi­ran­je Pri­h­vatnog cen­tra za migrante na 4. kilo­metru. Radovi bi tre­ba­lo da budu zavr{eni za 15 do 20 dana, ka‘e za TV Pirot Slo­bo­dan Savovi}, koor­di­na­tor Kome­sar­i­ja­ta za izbeglice i migrani­ci­je za jugo­is­tok Srbi­je. Ovaj cen­tar je za sada u pripravnos­ti. Uko­liko nared­nih mese­ci bude ve}eg prili­va izbegli­ca sa Bliskog isto­ka pono­vo }e biti u funkciji.