POMOĆ BUGARSKE GRAĐANIMA DIMITROVGRADA, BABUŠNICE I BOSILEGRADA

Bugars­ka Vla­da obezbe­di­la je pomo} za gra|ane Dim­itro­vgra­da, Babu{nice i Bosi­legra­da: 3.336 pake­ta namir­ni­ca i 16.690 antibak­ter­i­jskih sapuna. Donaci­ja je obezbe|ena u znak sol­i­darnos­ti Bugarske sa Srbi­jom i napor­i­ma da se prevazi|u soci­jalne posledice pan­demi­je. Ambasador Bugarske u Srbi­ji Rad­ko Vla­jkov ovu pomo} danas je u Dim­itro­v­gradu predao predsed­niku Crvenog krs­ta Srbi­je Dra­ganu Radovanovi}u.

Ova orga­ni­zaci­ja }e i dis­tribuirati ovu pomo}.  Sve~anosti su pris­ustvo­vali i dr‘avni sekre­tar Min­istarst­va dr‘avne uprave i lokalne samouprave Srbi­je Ivan Bo{njak, gen­er­al­ni konzul Bugarske u Ni{u Dim­i­tar Canev i predsed­nik Op{tine Dim­itro­v­grad Vlad­i­ca Dimitrov.