ODRŽANA RADIONICA PREDUZIMLJIVA I SVOJA

Radion­i­ca ”Pre­duz­imlji­va i svo­ja” orga­ni­zo­vana je danas u Piro­tu. Cilj je nas­tavak pod­sti­can­ja ekonom­skog osna‘ivanja ‘ena. Radion­icu su orga­ni­zo­vali Grad­s­ka upra­va Pirot i Etno mre‘a, u sarad­nji sa Nacional­nom ali­jan­som za lokalni ekonom­s­ki razvoj.