ZAŠTO TENISKI TERENI ZARASTAJU U KOROV ?

Ve} vi{e od god­inu na teniskim teren­i­ma kraj keja na Ni{avi nema sportista, dece i rekreati­va­ca koji treni­ra­ju, turni­ra… Tereni iz dana u dan sve vi{e zaras­ta­ju u korov. Za{to, istra‘ujemo u nared­nom prilogu.