UKLONJEN KOMUNALNI OTPAD SA NEKOLIKO LOKACIJA NA STAROJ PLANINI

Uklon­jen je komu­nal­ni otpad sa atrak­tivnih lokaci­ja za pose­ti­oce na Staroj plani­ni: sa vodopa­da Tupavi­ca, vidikov­ca Kozji kamen i mes­ta Rosoma~ki lon­ci, odnos­no Slav­in­jsko grlo, navode iz Par­ka prirode Stara plan­i­na. Akci­ju je real­i­zo­vala ~uvars­ka slu‘ba. Iz Par­ka prirode Stara plan­i­na mole pose­ti­oce da otpad pone­su sa sobom jer mu nije mesto u priro­di. Prob­lem je i {to divl­je ‘ivot­in­je tokom no}i raznose otpad. Ne hran­i­mo priro­du i ‘ivot­in­je plas­tikom, poru~uju iz ovog par­ka prirode.