RADIONICE ZA OSNAŽIVANJE ŽENA

Etno mre‘ža i Grad Pirot, u sarad­nji s NALED-om i uz podr{šku ambasa­da Kanade i SAD sutra orga­nizu­ju radion­ice namen­jene ekonom­skom osna‘ivanju ‘ena. Radion­ice se orga­nizu­ju s cil­jem li~nog razvo­ja i usavr{avanja, kako bi se pod­stak­la dru{tveno-ekonomska afir­ma­ci­ja ‘ena. Predava~i su doc dr Vera Despo­tovi}, porodi~ni psi­hoter­apeut i speci­jal­is­tamedi­jaci­je i Jovan Ratkovi}, ped­a­gog i psiholo{ki savet­nik. Radion­ice po~inju u 9 sati u sali Skup{tine grada.