POMOĆ BUGARSKE GRAĐANIMA DIMITROVGRADA, BABUŠNICE I BOSILEGRADA

Bugars­ka Vla­da obezbe­di­la je pomo} za gra|ane Dim­itro­vgra­da, Babu{nice i Bosi­legra­da: 3.336 pake­ta namir­ni­ca i 16.690 antibak­ter­i­jskih sapuna. Donaci­ja je obezbe|ena u znak sol­i­darnos­ti Bugarske sa Srbi­jom i napor­i­ma da se prevazi|u soci­jalne posledice pan­demi­je, saop{teno je iz Amabasade Bugarske u Srbi­ji. Ovu pomo} }e orga­ni­zo­vati i dis­tribuirati Crveni krst Srbi­je. Pri­mo­preda­ja human­i­tarne pomo}i bi}e sutra u Dim­itro­v­gradu. Prisustvova}e ambasador Bugarske u Srbi­ji Rad­ko Vla­jkov, gen­er­al­ni konzul Bugarske u Ni{u Dim­i­tar Canev, predsed­nik Crvenog krs­ta Srbi­je Dra­gan Radovanovi} i gen­er­al­ni sekre­tar ove orga­ni­zaci­je Ljubomir Miladinovi}.