OTVORENA IZLOŽBA SLIKA VRANJSKIH UMETNIKA

Izlo‘ba sli­ka umet­ni­ka iz Vran­ja otvore­na je sino} u Galer­i­ji “^edomir Krsti}”. Od preko 158 rado­va iz zbirke vran­jskog Muze­ja napravl­jen je izbor od 35 dela deve­toro umet­ni­ka. Oni su stvar­ali u svo­jim atel­jeima, dodel­jen­im osamde­setih god­i­na, bez kojih su ostali pre pet god­i­na. Autor izlo‘be, Mir­jana Jovanovi}, vi{i kus­tos istori~ar umet­nos­ti galer­i­je Nar­o­dnog muze­ja u Vran­ju, ka‘e da je ovom izlo‘bom ‘elela da se odu‘i umet­nici­ma koji su svo­ja dela pok­lan­jali Muzeju.