NEMA NOVIH SLUČAJEVA OBOLEVANJA OD COVID‑A U OKRUGU

Nema novih reg­istrovanih slu~ajeva obol­e­van­ja od virusa korona u Pirot­skom okrugu. Svi rezul­tati uzo­ra­ka poslatih ju~e na anal­izu su neg­a­tivni. Stru~njaci Zavo­da za javno zdravl­je Pirot ka‘u da je epidemiolo{ka situaci­ja povolj­na i sta­bil­na. Od 14.avgusta do danas reg­istrovana su samo 4 pojedina~na slu~aja, a u izo­laciji je 5 oso­ba navo­di se u saop{tenju ZZJZ. Danas je uzorko­vano i posla­to na anal­izu u Insti­tu za javno zdravl­je Ni{ 8 bri­se­va. Iz Zavo­da apelu­ju na gra|ane da i nadal­je pri­men­ju­ju propisane mere pre­ven­ci­je, kako bi se epidemiolo{ka situaci­ja dr‘ala pod kontrolom.