IZVEŠTAJ NALED‑A O POSLOVANJU U VREMENE EPIDEMIJE

U prvoj polovi­ni ove godine u vreme epi­demi­je korona virusa u Srbi­ji je otvoreno je 6.300 fir­mi vi{e nego {to je uga{eno. Evo najnovi­jeg izve{taja NALED‑a.