Dvoje preminulih, novih 95 obolelih od korone

Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja u Srbi­ji su od posled­i­ca koron­avirusa pre­minule dve osobe. Reg­istrovano je 95 novih slu~ajeva od 8.432 testi­ranih, navo­di se na saj­tu Min­istarst­va zdravl­ja. Na res­pi­ra­tori­ma je 41 paci­jent, a ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 545 osoba.