ČETVRTA ŠKOLA PLETENJA U MUZEJU

^etvr­ta [kola pleten­ja pod nazivom “Tinejd‘eri na seden}u” po~inje u utorak. [kola se odr‘ava u u orga­ni­zaci­ji udru‘enja “Kralji~in vez”, a kao deo pro­jek­ta “Tvo­je mesto u Srbi­ji”. Radion­ice biti orga­ni­zo­vane do 11. sep­tem­bra svakog dana od 17 sati u dvori{tu Muze­ja Poni{avlja. [kola pleten­ja je besplat­na, a u~esnicima }e biti obezbe|en mater­i­jal za rad.