VRAĆENI ĐAČKI POLASCI U LINIJE AUTOBUSKOG SAOBRAĆAJA

Od 1. sep­tem­bra grad­s­ki i pri­grad­s­ki saobra}aj u Piro­tu umesto let­njeg pono­vo funkcioni{e po redovnom re‘imu rada po{to su vra}eni i takoz­vani |a~ki polas­ci. Pre­ma re~ima Bojana Pe{i}a na~elnika Odel­jen­ja za urban­izam i stam­beno komu­nal­nu delat­nost sa pre­voznici­ma je postignut dogov­or da se pokri­ju i me|usmene tako da }e se u nared­nih neko­liko dana vide­ti da li su svi ter­mi­ni dobro pokriveni. U vozil­i­ma grad­skog saobra}aja mora da se po{tuju sve propisane bezbed­nosne mere.