TRETMAN KOMARACA 7.SEPTEMBRA

Preduze}e “San­it MM” iz Ni{a 7.septembra obavi}e ~etvr­ti tret­man odraslih for­mi komara­ca na ter­i­tori­ji gra­da Piro­ta. Tret­man }e se obav­i­ti na svim zelen­im povr{inama, parkovi­ma i du‘ re~nih toko­va. Da bi se akci­ja uspe{no sprov­ela i izbe­gle ne‘eljene posledice iz ovo preduze}a pozi­va­ju gra|ane da u vreme tret­mana ne borave na pomenu­tim lokaci­ja­ma niti da izvode svo­je ku}ne ljubimce,a p~elare pozi­va­ju da sprove­du mere za{tite p~elinjih dru{tava. U slu~aju nepo­voljnih vre­men­skih pri­li­ka tret­man se odla‘e za ve~ernji ter­min ili prvi nared­ni dan kada vre­menske pri­like to dozv­ole. Ekipe ovog preduze}a bi}e na terenu od 5:30.