MANJE GUŽVE U DISPANZERU ZA IZDAVANJE LEKARSKIH UVERENJA ZA UPIS U VRTIĆ

U Pred{kolskom dis­panzeru u pro­tekla dva dana velike su gu‘ve zbog izda­van­ja lekarskih uveren­ja deci za polazak u vrti}. Novonasta­la situaci­ja koja se slomi­la na roditelji­ma, koji su morali da ~eka­ju i vi{e sati u redovi­ma i na 4 lekara ove slu‘be, koji brinu o svoj deci Piro­ta ispod 7 god­i­na, polako se smiruje,ka‘e za TV Pirot direk­tor Doma zdravl­ja dr Radovan Ili}.