EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U PIROTU POVOLJNA I STABILNA

Posled­njih pet dana nema novoobolelih od virusa korona u Pirot­skog okrugu, zato stru~njaci Zavo­da za javno zdravl­je Pirot epidemiolo{ku situaci­ju povoljnom i sta­bil­nom. Svi rezul­tati uzo­ra­ka poslatih ju~e na anal­izu su neg­a­tivni. U izo­laciji je 5 oso­ba, navode u Zavo­du. Od 14.avgusta do danas reg­istrovana su samo 4 pojedina~na slu~aja. Danas je na anal­izu u Insti­tut za javno zdravl­je Ni{ posla­to jo{ 11 bri­se­va. Veo­ma je zna~ajno nas­tavi­ti sa pri­menom mera jer je po~ela {kol­s­ka godina,a u kolek­tivi­ma se virusi lak{e {ire, upo­zo­rava­ju lekari.

Reg­istrovano 99 novih sluča­je­va COVID‑a, jed­na oso­ba preminula 

U posled­n­ja 24 sata u Srbi­ji je od posled­i­ca koron­avirusa pre­minu­la jed­na oso­ba, a reg­istrovano je 99 novih slu~ajeva, navo­di se na saj­tu Min­istarst­va zdravl­ja. Na res­pi­ra­tori­ma je 39 paci­je­na­ta, dok je na bolni~kom le~enju je 571 oso­ba. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­rane su 8.752 osobe.