DOM KULTURE PONOVO POČINJE SA RADOM

Posle pauze od sko­ro {est mese­ci zbog epi­demi­je korona virusa Dom kul­ture Pirot pono­vo po~inje sa radom. Prvi pro­gram­s­ki sadr‘aj koji }e biti dos­tu­pan Piro}ancima je bioskop. Kra­jem mese­ca tre­ba­lo bi da po~ne kon­cert­na sezona klasi~ne muzike a u zav­is­nos­ti od epidemiolo{ke situaci­je po~e}e da rade sve sek­ci­je Doma kul­ture.