DOBAR ROD ŠLJIVE

[lji­va je ove godine odli~no rodi­la. Pravil­na priprema zre­lih plodo­va za vren­je i des­ti­laciju jedan je od osnovnih pre­duslo­va za proizvod­nju dobre rak­i­je {ljivovice.